Privacybeleid van VNR Creative

Via onze website worden geen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en zullen dan ook persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beveiligen.
Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de op 25 mei in werking getreden Europese General Data Protection Regulation (in Nederland: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)) stelt.

Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken
 • de verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
 • u eerst om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
 • passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
 •  uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Hierna leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens

Door, via de website of per e-mail, contact met ons op te nemen kunt u persoonsgegevens bij ons achterlaten. Onder persoonsgegevens valt "alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Wij gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven in het kader van een door u gevraagde (specifieke) dienst, contact- of informatieaanvraag, offerteaanvraag, (open)sollicitatie of waarvan bij aanvang duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens (indien noodzakelijk) voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • IP-adres
 • CV (bij open sollicitaties)
 • Inloggegevens
 • Voorkeuren voor specifieke diensten

De hiervoor opgesomde gegevens worden op basis van een gerechtvaardigd belang dan wel op basis van uw expliciete dan wel stilzwijgende toestemming door ons verwerkt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende gerechtvaardigde belangen:

 • het tot stand brengen van contact middels ons contactformulier
 • het kunnen verwerken van uw (open)sollicitatie
 • het kunnen verwerken van uw gegevens voor het (specifieke)doel dat u heeft aangegeven.

Uw toestemming voor de verwerking van de voornoemde persoonsgegevens kunt u te allen tijde weer intrekken. Zodra u uw toestemming intrekt, zullen wij deze persoonsgegevens niet meer verwerken. De intrekking van uw toestemming doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het behalen van de voornoemde doeleinden, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt. Zodra deze doeleinden worden behaald, dan wel de wettelijke bewaartermijn verstreken is, worden uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd.

E-mail/Contactformulier

Als u een e-mail stuurt of het contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de inhoud van uw e-mail of de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Verstrekking gegevens aan derden

In sommige gevallen moeten wij derden inschakelen om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden of diensten. Als deze derden toegang tot uw persoonsgegevens krijgen dan is dit alleen met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG met uw persoonsgegevens omgaan.

Uw rechten

U heeft het recht om bij ons een verzoek in te dienen om in te zien welke persoonsgegevens er van u door ons worden verwerkt. Ook heeft u het recht om een verzoek in te dienen tot het wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens uit ons systeem. Wanneer u meent dat de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Wij zullen dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. U kunt dit verzoek aan ons sturen per e-mail aan traffic@vnrcreative.nl of per post.

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt hebben en dat wij geen/onvoldoende gehoor geven aan uw bezwaar of verzoek, zoals hiervoor bedoeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring, al dan niet op grond van gewijzigde wetgeving, te wijzigen.

Deze privacyverklaring is vooruitlopend op de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018 opgesteld op 22 mei 2018.

Disclaimer VNR Creative

Hoewel VNR Creative de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie verstrekt op deze website, kan niet gegarandeerd worden dat deze informatie compleet, actueel en/of juist is. VNR Creative aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.

Klachtenregeling

Het doel van de regeling is:

 • om klachten van klanten en medewerkers van ons kantoor naar tevredenheid op te lossen;
 • om op de hoogte te worden gebracht van situaties waarin een medewerker van ons kantoor zich niet gedraagt  zoals verwacht mag worden;
 • om de aan ons kantoor te stellen kwaliteitseisen te waarborgen;
 • om van de klachten te leren en zo nodig wijzigingen aan te brengen in onze eigen organisatie.

Hoe dient u uw klacht in:

 • mondeling
 • schriftelijk

Wat meldt u bij het indienen van een klacht?

Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden:

 • uw eigen naam, bedrijfsnaam, naam en adres, uw (mobiele) telefoonnummer en/of uw e-mailadres;
 • een duidelijke omschrijving van de klacht;
 • de naam van de medewerker tegen wie de klacht is gericht;
 • de reden waarom u de klacht indient;
 • omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht.

Wij behandelen uw klacht/opmerking op de volgende wijze:

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht reageren we of telefonisch of schriftelijk om de klacht af te handelen, of de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen. Volstaan we in eerste instantie met een bevestiging van de ontvangst van uw klacht, dan proberen we om binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht deze af te handelen. Bij onze inhoudelijke reactie op uw klacht zullen wij u aangeven op welke wijze wij uw klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden.

U kunt op elk moment in deze procedure uw klacht intrekken. Deze procedure stopt op dat moment.

 

home